Kirjaudu: Muista minut Salasana unohtui?
Nimimerkki
Salasana:
Rekisteröidy

Valinnat


Ohjeita ja tietoa Usein kysyttyä Tilastot Historiaa Rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Geocache.fi -sivuston käyttäjätietokannan tietosuojaselosteREKISTERINPITÄJÄ

Kiven alla Oy
Y-tunnus 2151496-7
Patotie 2
01600 Vantaa
Puh. 050 322 5520

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Marko Hakala


TERMIT

"Käyttäjä" käsittää geocache.fi -sivustolle rekisteröityneen käyttäjän

"Luovutettavat tiedot" käsittää ne tiedot, mitkä Käyttäjä on erikseen sallinut esitettäväksi muille palvelun käyttäjille. Näitä tietoja ovat:
 • Puhelinumerot, esitetään kätköilijöiden puhelinluettelossa.
 • Käyttäjän sijainti, esitetään kätköilijöiden sijaintikartalla Käyttäjän valinnan mukaan joko täydellisenä tai vääristettynä sijaintina.
 • Muut tiedot jotka käyttäjän tulee erikseen sallia luovutettavaksi. Näitä tietoja ovat esimerkiksi jakovaiheessa valitulle tietylle käyttäjälle jaettava kätkökori ja sen sisältö.

REKISTERIN NIMI

Geocache.fi -sivuston käyttäjätietokanta


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

 • Käyttäjän tunnistus
 • Käyttäjäkohtaisten lisäpalveluiden kuten henkilökohtaisten tilastoiden tarjoaminen Käyttäjälle
 • Käyttäjän sallimien Luovutettavien tietojen tarjoaminen muille käyttäjille

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään palvelun käyttäjäkohtaisten palveluiden tarjoamiseen, palvelun hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin Luovutettavia tietoja voidaan myös tarjota muille sivuston käyttäjille Käyttäjän sallimassa laajuudessa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi omien käyttäjätietojan hallinnassa.

Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille pois lukien Käyttäjän sallimat Luovutettavat tiedot.


KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös GDPR) mukaiset perusteet:
 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).
Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Kotikoordinaatit
 • Puhelinnumerot
 • Kätköilijänimimerkki
 • Käyttäjän kirjautumistiedot, viimeisin kirjautuminen ja kirjautumiseen käytetyn koneen IP-osoite
 • Muut Käyttäjän itse ilmoittamat tai valitsemat tiedot ja asetukset
 • Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Kätköilijänimimerkkiperusteiset julkiset tiedot kuten löytyneet kätköt ja niiden luokittelu tyypeittäin

Rekisteri ei sisällä kaikkia näitä tietoja kaikista käyttäjistä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuoden välein ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä 6 vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.


TIETOJEN LUOVUTUS SEKÄ SIIRTO

Rekisterin ylläpitäjä voi luovuttaa käyttäjätietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamista syistä.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille (pois lukien Käyttäjän sallimat Luovutettavat tiedot) eikä luovuteta tai käsitellä EU:n ulkopuolella.


REKISTERIN SUOJAUS

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)-(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
 2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
 3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
 4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
 5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
 6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
 7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita palvelimemme tallentaa selaimellesi. Evästeet eivät hidasta tai vahingoita tietokonettasi. Evästeitä ei tarvitse pelätä, ne ovat luonnollinen osa internettiä ja niitä on alkuajoista saakka käytetty. Nykyään niistä kuitenkin kerrotaan erikseen jotta käyttäjällä on tiedossa, mitä ja miksi hänen selaimensa pistää talteen.

Kun tarvitsemme jotain tietoa evästeistäsi, kysymme selaimeltasi olemmeko evästeen selaimellesi tarjonneet ja onko se tallessa. Jos näin on, selaimesi kertoo sen sisällön.

Evästeiden käyttötarkoitus

Käytämme evästeitä jotta tiedämme, että se olet sinä joka sivuja käyttää. Näin me tiedämme, mitä kaikkia palveluita voimme sinulle tarjota. Koska tiedämme, että se olet sinä, tarjoamme sinulle mukautattua sisältöä kuten tilastoja ja muuta sinun antamiin tietoihin perustuvaa informaatiota kuten etäisyydet eri kätköille, mitä olet löytänyt jne.

Mikäli käytät sivuston "Muista minut" -ominaisuuksia, tallennetaan tällöin evästeisiin tarpeelliset tiedot, joilla tunnistamme sinut ja pystymme kirjaamaan sinut automaattisesti taas sisään sivustolle. Sivustolta kirjautuu automaattisesti ulos esim. jos ei selaile sivustoa taikka sulkee välillä selaimen.

Voimme käyttää evästeitä myös silloin, mikäli haluamme pitää muistissa tekemiäsi valintoja, kuten jokin lomakkeella tehty valinta. Tärkeimmät valinnat pidämme palvelimella ja voit niitä omista tiedoistasi muuttaa. Pienempiä, vain käyttöä helpottavia valintoja varten tallennus palvelimelle on liian raskas vaihtoehto. Tällöin tieto voidaan tallentaa evästeisiin.

Kolmannen osapuolen evästeet

Emme käytä kolmannen osapuolen evästeitä emmekä tarjoa omia evästeitämme muiden käyttöön.

Evästeiden poistaminen

Voit poistaa evästeet kovalevyltäsi milloin tahansa taikka valita, ettei evästeitä tallenneta. Evästeiden poiston jälkeen voit joutua kirjautumaan uudelleen sisään sivustolle eikä mitkään "Muista minut" -ominaisuudet ole käytössä. Mikäli kiellät evästeet kokonaan ei valitettavasti sivuston käyttö sisäänkirjautuneena ole mahdollista koska tällöin ei tieto siitä, kuka olet, kulje vaan sinut kirjataan aina heti ulos sivustolta.

Ohjeita siitä, miten selaimesi puhdistetaan evästeistä taikka miten estät evästeet, löytyy muun muassa Googlen hakukoneen avulla. Käytä hakusanana vaikkapa sanaa evästeet ja selaimesi nimeä.

Geocache.fi on itsenäinen Suomalainen sivusto. Käyttämällä Geocache.fi -sivustoa hyväksyt sivuston käyttöehdot (9.9.2021)
Yhteydenotot     Tietosuoja- ja rekisteriseloste     Ylläpito ja kehitys Kivenalla.fi / haksu10.

Powered by the Geocaching API. Made possible through the support of Geocaching Premium Memberships, the API program gives third-party developers the opportunity to work with Geocaching HQ on a full suite of integrated products and services for the community. API developer applications are designed to work with the core services of geocaching.com and provide additional features to the geocaching community.
Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission.
 
Powered by

Rendered from memory 01.10.2023 09:05:52 kalatirppa